RICBERRY (GENEL)

Allrestaurants - RICBERRY - Riga, LETONYA

Adres: Zvejnieki Zvarde parish, Riga, LETONYA
Telefon: +37129102228 Hareketli: * Faks: *
Web Sitesi: http://ricberry.eu Email: *

LV:
SIA Ricberry allaž raugās nākotnē ar iedvesmas pilnu skatienu un ir gatavs pieņemt jaunus izaicinājumus savā misijā – nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar augstvērtīgiem vietējo ogu produktiem.

Tāls ceļš jau ir noiets, bet tikpat garš vēl ir mums priekšā. Un šī jaunā ceļa posma sākumu simbolizē nozīmīgs notikums – esam uzsākuši jaunās ražošanas ēkas celtniecību!

Kopā ar Lauku Atbalsta dienestu un Eiropas Struktūrfondu piešķirtajiem līdzekļiem SIA Ricberry šī gada otrajā pusē ir investējis vārāk kā 300 000,00 EUR jaunā ražošanas kompleksa (ar saldētavām un noliktavas telpām) celtniecībā, kas nākotnē sola uzņēmumam iespēju būtiski palielināt ražošanas jaudas, lai spētu apmierināt aizvien augošo pieprasījumu pēc dabīgiem ogu gardumiem.

„Pēdējā gada laikā esam laiduši apgrozībā vairākus jaunus produktus, piemēram – Frišs, Ogu Kečupi „Ar Odziņu!”, jaunas ogu konfektes, dzērienus, ar dabīgo ogu saldumu un Ledus laikmeta ūdeni, u.c. Tas ir radījis aizvien augošu pieprasījumu un jutām, ka nepieciešams strauji investēt attīstībā, lai turētos līdzi tirgus izaugsmei,” komentē uzņēmuma vadītāja Ieva Viļuma.

Papildus līdzekļi ir ieguldīti arī ražošanas modernizēšanā un jaunu iekārtu iegādē - gan ogu konfekšu, gan šokolāžu ražošanai.

Jaunās ražotnes jaudas solās būt iespaidīgas, nodrošinot uzņēmumam pietiekamas jaudas gan ražošanā, gan ogu uzglabāšanā saldētavās, kā arī ātrās saldētavas šokkameru, kas ļaus Latvijas iedzīvotājiem piekļūt augstvērtīgi saglabātiem ogu produktiem visa gada garumā.

Jautājot Ievai par ražotnes projekta tapšanas procesu, viņa vien piebilst: „Īpašu pateicību vēlamies izteikt Lauku Atbalsta dienestam, par mūsu uzņēmumam dāvāto uzticību, ko esam apņēmušies attaisnot pilnībā!”

Pateicoties jaunajam projektam SIA Ricberry ir radis iespēju izveidot 10 jaunas darba vietas, dodot iespēju vairākiem Vārves pagasta un Ventspils iedzīvotājiem strādāt stabilā , uz izaugsmi un attīstību vērstā vidē.

EN:
Ricberry is always thinking about the future with an inspired attitude and ready for new challenges in our mission - to provide citizens of Europe with high quality Latvian berry products.

We have already come a long way but there is an even longer one ahead of us. And the beginning of this new road is symbolized by an important event - we have started building new manufacturing facilities.

Together with Latvian government organisation "Lauku atbalsta dienests" and EU structural funds, RIcberry has invested more than 300 000 EUR in building of the new manufacturing complex which will house new machines, storing facilities and refrigerators. This construction will allow Ricberry to substantially increase the manufacturing capacity in the near future.

Thanks to this new project, Ricberry Ltd. has found a way to created 10 additional vacancies and give new jobs to people from Ventspils city as well as Varves municipality.

When asked about this new project, CEO Ieva Viluma comments: "We have started several new product lines in the past year. Products like Berry Ketchups, Frišs, new berry candy and natural lemonades with Ice age water. All this has dramatically increased the demand for our products and this investment has been a necessity in order to keep up with the growing market."

RU:
ООО Ricberry постоянно смотрит в будущее взглядом, полным вдохновения, и готово принимать новые вызовы, выполняя свою миссию – обеспечить жителей Латвии высококачественными продуктами из местных ягод.

Пройдено уже много, но путь, пока лежащий впереди, ничуть не короче. Начало этого нового этапа нашего пути символизирует значительное событие – мы начали строительство нового производственного здания!

Вместе со средствами, выделенными Службой поддержки села и Структурными фондами ЕС, ООО Ricberry во второй половине этого года вложило более 300 000,00 евро в новый производственный комплекс (с морозильными установками и складскими помещениями), который обещает в будущем существенно повысить производственные мощности предприятия, чтобы можно было удовлетворять постоянно растущий спрос на натуральные сладости из ягод.

"За последнее время мы запустили в оборот несколько новых продуктов, например – Frišs, ягодные кетчупы "Ar Odziņu!", новые ягодные конфеты, напитки, в которых природная сладость ягод сочетается с водой ледникового периода, и многое другое. Это создало ещё больший спрос на наши продукты, и мы чувствуем, что сейчас необходимы обильные инвестиции в развитие, чтобы оставаться на уровне с ростом рынка" – комментирует руководитель предприятия Иева Вилюма.

Дополнительные средства также вложены в модернизацию производства и приобретение нового оборудования для производства как ягодных продуктов, так и шоколадных изделий.

Мощности новой фабрики обещают стать весьма впечатляющими, что даст предприятию возможность обеспечить работу как производственных линий, так и хранение ягод в морозильных установках, и работу шок-камеры для быстрой заморозки продуктов, благодаря чему жители Латвии смогут лакомиться безупречно сохранёнными ягодными продуктами на протяжении всего года.

Отвечая на вопрос о том, как проходило становление проекта новой фабрики, Иева добавляет: "Мы бы хотели выразить особую благодарность Службе поддержки села за то доверие, которое было оказано нашему предприятию, и которое мы обязались полностью оправдать!"

Благодаря новому проекту, ООО Ricberry создаст ещё 10 новых рабочих мест, которые дадут нескольким жителям волости Варвес и города Вентспилс работать в стабильной, ориентированной на рост и развитие среде.

Allrestaurants - RICBERRY - Riga, LETONYA Allrestaurants - RICBERRY - Riga, LETONYA Allrestaurants - RICBERRY - Riga, LETONYA Allrestaurants - RICBERRY - Riga, LETONYA Allrestaurants - RICBERRY - Riga, LETONYA
x
X