PUTNU FABRIKA ĶEKAVA (GENERAL)

Allrestaurants - PUTNU FABRIKA ĶEKAVA - Riga district, LATVIA

Address: Ķekava, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Riga district, LATVIA
Phone: +37167874004 Mobile: * Fax: *
Website: http://vistas.lv/ Email: *

EN:
Experience:
Since the company was founded in 1967, we have accumulated a wealth of experience and cultivated the traditions of poultry farming and production. We are the only full-cycle production company in the field of poultry farming and chicken meat production.
Due to the excellent quality of the taste we offer, we have won appreciation from neighbours both near and far — we export Latvian products to Lithuania, Estonia, Sweden, Denmark, Finland, Uzbekistan and the Netherlands.
Since the autumn of 2013, the company’s majority shareholder is the Lithuanian holding company Linas Agro Group.
Our mission is to be the leading poultry meat manufacturer in the Baltic States, which stands for high quality products and service rendered, as well as the excellence of our achievements.
Our vision is to fulfil a leading role among Baltic poultry meat producers, at the same time responding flexibly to the trends of the market and consumer demand. We adhere to outstanding production practice, in compliance with the highest service and product quality standards in product production, in collaboration with our partners and in caring for the environment. Our principle is sustainable enterprise based on the principles of open and honest commercial activity.

Values:
Since the company was founded in 1967, we have accumulated a wealth of experience and cultivated the traditions of poultry farming and production. We are the only full-cycle production company in the field of poultry farming and chicken meat production. Our strength is not only technological competence, but also our employees including engineers, food technologists, poultry farmers, laboratory assistants and logistics specialists who make us the leading company in the industry.

Excellent taste:
Our experience, leadership and continuous search for new innovations in the field of chicken meat production allows us to state that we know more about cooking, the harmony of flavours and serving chicken meat than anyone else in the Baltics. We know that several generations of children love our sausages and frankfurters. We know that a chicken shashlik is the fragrance of Latvian summer evenings, while in winter, a proper party would be unimaginable without Ķekava’s smoked delicacies.

Healthy products:
Our process of poultry farming and meat production complies with the requirements of legislation of the Republic of Latvia and regulations of the European Union. The company has adopted a certified food safety management system complaint with the international standard ISO 22000:2005. The food safety management systems assists the company in ensuring a systematic approach to identifying, assessing and managing food safety risks; it includes the assessment of all processes from the point of view of the product’s safety, starting from the bird breeding process, acquisition of tested and approved raw materials and strict supervision of the production process through to the quality assurance of the ready product. The certified system inspires trust on the part of customers and consumers that our products distributed and sold by us are manufactured, in compliance with strict quality assurance requirements, thus, yet again reaffirming our care for our products’ consumers and ensuring that the buyer receives not only quality products, but ones that are safe for consumption. All chicken meat is 100% free of salmonella. In February 2015, PF Ķekava’s fresh chicken meat was awarded the “Green Spoon” trademark.

We are an effective and flexible manufacturer:
Ķekava Poultry Farm is a full-cycle production company: chicks are bred and meat products are manufactured at our farm in Ķekava. We are able to quickly respond to buyers’ needs and continually create new products, improve processes and search for innovation possibilities

LV:
Uzņēmums dibināts 1967. gadā. Laika gaitā uzkrāta bagāta pieredze un izkoptas putnkopības, kā arī produktu ražošanas tradīcijas. Esam vienīgais pilna cikla ražošanas uzņēmums putnu gaļas audzēšanā un vistas gaļas produktu ražošanā.
Tieši izcilās garšas kvalitātes dēļ mūs ir iecienījuši tālāki un tuvāki kaimiņi – mēs eksportējam Latvijas produktus uz Lietuvu, Igauniju , Zviedriju, Dāniju, Somiju, Uzbekistānu un Nīderlandi.
Kopš 2013. gada rudens uzņēmuma lielākais īpašnieks ir Lietuvas koncerns “Linas Agro Group.”
Mūsu misija ir būt par vadošo putnu gaļas ražotāju Baltijā, kuru raksturo augsta produktu kvalitāte un sniegtais serviss, kā arī izcilība sasniegumos.
Mūsu vīzija ir ieņemt vadošo lomu starp Baltijas putnu gaļas ražotājiem, vienlaicīgi elastīgi reaģējot uz tirgus un patērētāju pieprasījuma tendencēm. Mēs sekojam izcilas ražošanas praksei, ievērojot augstākos servisa un produkta kvalitātes standartus, kā produktu ražošanā, tā sadarbībā ar partneriem un vides aprūpē. Mūsu princips ir ilgtspējīga uzņēmējdarbība, kas balstīta atklātos un godīgos komercdarbības principos.

Vērtības:
Pieredze
Kopš dibināšanas 1967.gadā esam uzkrājuši bagātu pieredzi un izkopuši putnkopības, kā arī produktu ražošanas tradīcijas. Esam vienīgais pilna cikla ražošanas uzņēmums putnu gaļas audzēšanā un cāļu gaļas produktu ražošanā. Mūsu spēks ir ne vien tehnoloģiju kompetence, bet arī darbinieki- inženieri, pārtikas tehnologi, putnkopji, laboranti, loģistikas speciālisti ļauj būt par vadošo uzņēmumu nozarē.

Izcilība garšā:
Mūsu pieredze, līderība un nepārtrauktie meklējumi jaunu vistas gaļas produktu radīšanā ļauj apgalvot, ka par cāļu gaļas gatavošanu, garšu saderību un pasniegšanu zinām vairāk kā jebkurš cits Baltijā.
Mēs zinām, ka vairāku paaudžu bērni novērtē mūsu desas un cīsiņus. Mēs zinām, ka vistas gaļas šašliks ir Latvijas vasaras vakaru smarža, bet ziemā kārtīgas viesības nav iedomājamas bez Ķekavas kūpinātajiem gardumiem.

Veselīgi produkti:
Viss putnu audzēšanas un gaļas produktu ražošanas process atbilst Latvijas Republikas likumdošanas un Eiropas Savienības regulu prasībām. Uzņēmumā ir sertificēta pārtikas nekaitīguma vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajam ISO 22000:2006 standartam. Pārtikas drošības pārvaldības sistēma palīdz uzņēmumam nodrošināt sistemātisku pieeju pārtikas drošības risku identificēšanai, novērtēšanai un vadībai, tā ietver visu procesu izvērtēšanu no produkta nekaitīguma jeb drošuma viedokļa, sākot ar putnu audzēšanas procesu, pārbaudītu izejvielu iegādi, ražošanas procesa stingru uzraudzību un līdz pat gatavā produkta kvalitātes kontrolei. Sertificēta sistēma veicina klientu un patērētāju uzticību tam, ka izplatītie un iegādātie produkti uzņēmumā ir ražoti, ievērojot stingras kvalitātes kontroles prasības, tādā veidā vēlreiz apliecinot rūpes par mūsu produkcijas patērētājiem un nodrošinot, ka pie pircēja nonāk ne tikai kvalitatīvs, bet arī patēriņam drošs produkts.
Visa cāļu gaļa ir 100% brīva no salmonellas. Kopš 2015.gada februāra PF Ķekava svaiga cāļu gaļai piešķirta zīme “Zaļā karotīte”.

Efektīvs un elastīgs ražotājs:
Putnu fabrika Ķekava ir pilna cikla ražošanas uzņēmums: pie mums, Ķekavā, aug cāļi un top gaļas produkti, kas pilda veikalu plauktus visā Latvijā. Mēs spējam ātri reaģēt uz pircēju prasībām un neapstājamies veidot jaunus produktus, uzlabot procesus un meklēt inovāciju iespējas.

LT:
Įmonė įkurta 1967 m. Bėgant laikui sukaupta patirtis ir ištobulintos paukščių auginimo bei produktų gamybos tradicijos. Esame vienintelė viso ciklo paukščių auginimo ir vištienos produktų gamybos įmonė.
Būtent dėl puikaus skonio mus jau pamėgo artimesni ir tolimesni kaimynai – mes eksportuojame Latvijos produktus į Lietuvą, Estiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Uzbekistaną ir Nyderlandus.
Nuo 2013 m. rudens įmonės savininkas yra Lietuvos koncernas „Linas Agro Group“.
Mūsų misija – būti pirmaujančiais paukštienos gamintojais Baltijos šalyse, pasižymėti produktų kokybe, teikiamomis paslaugomis ir kitais aukštais pasiekimais.
Mūsų vizija – užimti lyderių poziciją tarp Baltijos šalių paukštienos gamintojų ir tuo pat metu lanksčiai reaguoti į rinkos tendencijas ir vartotojų poreikius. Mes domimės geros gamybos praktika, atsižvelgiame į aukščiausios paslaugų ir produkcijos kokybės standartus tiek gamindami produktus, tiek bendradarbiaudami su partneriais bei tausodami aplinką. Mūsų principas – tvarus verslas, besiremiantis atvirais ir sąžiningais komercinės veiklos principais.

Vertybės:
Patirtis:
Nuo įkūrimo 1967 m. esame sukaupę vertingos patirties ir ištobulinę paukščių auginimo bei produktų gamybos tradicijas. Esame vienintelė viso ciklo paukščių auginimo ir vištienos produktų gamybos įmonė. Mūsų galia – ne vien technologinė kompetencija, bet ir darbuotojai – inžinieriai, maisto technologai, paukščių prižiūrėtojai, laborantai, logistikos specialistai. Tai leidžia mums būti viena iš geriausių šios srities įmonių.

Puikus skonis:
Mūsų patirtis, lyderių pozicijos ir nuolatinės naujų vištienos produktų paieškos leidžia teigti, kad apie vištienos ruošimą, skonių dermę ir pateikimą žinome daugiau, nei bet kas kitas Baltijos šalyse.
Mes žinome, kad kelių kartų vaikai jau įvertino mūsų dešras ir dešreles. Mes žinome, kad vištienos šašlykas yra Latvijos vasaros vakarų kvapas, o tikros vaišės žiemą neįsivaizduojamos be „Kekavos“ rūkytų gaminių.

Sveiki produktai:
Visas paukščių gamybos ir mėsos produktų gamybos procesas atitinka Latvijos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus. Įmonėje veikia sertifikuota maisto saugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinį ISO 22000:2006 standartą. Maisto saugos vadybos sistema padeda įmonei užtikrinti sistemingą maisto saugos rizikos identifikavimą, įvertinimą ir vadybą, ji apima visų procesų įvertinimą iš produkto saugumo požiūrio taško – pradedant paukščių auginimo procesu, patikrintų žaliavų įsigijimu, griežta gamybos proceso kontrole ir baigiant gatavo produkto kokybės kontrole. Sertifikuota sistema skatina klientų ir vartotojų pasitikėjimą tuo, kad platinami ir įsigyjami produktai įmonėje pagaminti laikantis griežtų kokybės kontrolės reikalavimų. Tokiu būdu dar kartą patvirtiname, kad rūpinamės mūsų produkcijos vartotojais ir užtikriname, kad pirkėjas gaus ne tik kokybišką, bet ir saugų produktą.
Visa vištiena yra 100 % be salmonelių. Nuo 2015 m. vasario mėnesio PF „Kekava“ šviežiai vištienai suteiktas „Žaliojo šaukštelio“ ženklas.

Efektyvus ir lankstus gamintojas:
Paukštienos fabrikas „Kekava“ yra viso ciklo gamybos įmonė: čia auginami viščiukai ir gaminami mėsos produktai, užpildantys parduotuvių lentynas visoje Latvijoje. Mes gebame greitai reaguoti į pirkėjų poreikius ir nesiliaujame kurti naujų produktų, tobulinti procesų ir ieškoti inovacijų galimybių.

EE:
Ettevõte on asutatud 1967. aastal Aja jooksul on saadud rikkalikult kogemusi ning omandatud linnukasvatuse ja toodete valmistamise traditsioone. Meil on ainuke täieliku tsükliga linnukasvatuse ja linnulihatootmise ettevõte.
Tänu silmapaistvatele maitseomadustele on meie tooted saanud hea hinnangu nii lähematelt kui ka kaugematelt naabritelt. Me ekspordime Läti tooteid Leetu, Eestisse, Rootsi, Taani, Soome, Usbekistani ja Hollandisse.
Alates 2013. aasta sügisest on ettevõtte suurimaks omanikuks Leedu kontsern Linas Agro Group.
Meie eesmärk on saada Baltimaade juhtivaks linnulihatootjaks, keda iseloomustab toodete hea kvaliteet, suurepärane teenindus ja pühendumus.
Soovime saavutada liidripositsiooni Balti riikide linnulihakasvatajate seas, ühtlasi reageerides paindlikult turule ja tarbijanõudluse suundumustele. Järgime eeskujulikku tootmispraktikat ning rangeimaid teeninduse ja toodangu kvaliteedinõudeid nii toodete valmistamisel kui ka koostöös partneritega ja keskkonnahoiu vallas. Meie põhimõte on jätkusuutlik ettevõtlus, mis tugineb avatud ja ausatel äriprintsiipidel.

Väärtused:
Kogemus:
Alates asutamisest 1967. aastal oleme saanud rikkalikult kogemusi ning omandanud linnukasvatuse ja toodete valmistamise traditsioone. Meil on ainuke täieliku tsükliga linnukasvatuse ja kanalihatoodete valmistamise ettevõte. Meie tugevus on tehnoloogiapädevus ja oskuslikud töötajad: insenerid, toidutehnoloogid, linnutalitajad, laborandid ja logistikaspetsialistid. Tänu neile kuulume valdkonna juhtivate ettevõtete hulka.

Oivaline maitse:
Meie kogemus, liidrikoht ja pidevad otsingud uute kanalihatoodete loomisel lubavad väita, et linnuliha valmistamisest, maitsete sobivusest ja serveerimisest teame rohkem kui keegi teine Baltimaades.
Teame, et enamik täiskasvanuid ja lapsi armastab meie vorste ja viinereid. Teame, et kanašašlõkk annab Lätis suveõhtutele lõhna ning talvel ei ole ükski korralik koosviibimine mõeldav ilma Ķekava suitsuhõrgutisteta.

Tervislikud tooted:
Kogu linnukasvatuse ja linnulihatootmise protsess vastab Läti Vabariigi õigusaktide ja Euroopa Liidu eeskirjade nõuetele. Ettevõttes on serditud toiduohutuse juhtimise süsteem, mis vastab rahvusvahelisele standardile ISO 22000:2006. Toiduohutuse juhtimise süsteem tagab süstemaatilise lähenemisviisi toiduohutuse riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks. See hõlmab kogu protsessi analüüsimist toote ohutuse seisukohast alates linnukasvatamisest, kontrollitud tooraine soetamisest ja tootmisprotsessi rangest järelevalvest kuni valmistoote kvaliteedi kontrollini. Serditud süsteem suurendab klientide ja tarbijate usaldust, et soetatud ja müüdud toodete valmistamisel on ettevõttes järgitud rangeid kvaliteedikontrolli nõudeid, mis tõendab veel kord hoolitsust meie toodangu tarbijate eest ja tagab, et ostja saab kvaliteetset ja tarbimiseks ohutut kaupa.
Kogu kanaliha on täielikult salmonellavaba. 2015. aasta veebruaris sai linnuvabriku Ķekava värske kanaliha Rohelise Lusika märgise.

Tõhus ja paindlik tootja:
Linnuvabrik Ķekava on täieliku tsükliga tootmisettevõte. Meil Ķekavas kasvavad kanad ja valmivad lihatooted, mis täidavad kaupluste riiuleid kogu Lätis. Suudame kiiresti reageerida ostjate nõudmistele ega kõhkle luua uusi tooteid, täiustada protsesse ja otsida uuendusvõimalusi.

Allrestaurants - PUTNU FABRIKA ĶEKAVA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - PUTNU FABRIKA ĶEKAVA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - PUTNU FABRIKA ĶEKAVA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - PUTNU FABRIKA ĶEKAVA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - PUTNU FABRIKA ĶEKAVA - Riga district, LATVIA
x
X