STABURADZE (متنوع وعام)

Allrestaurants - STABURADZE - Riga, لاتفيا

العنوان: Miera 22, Riga, لاتفيا
الهاتف: +37167080302 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://staburadze.lv/ البريد الإلكتروني: *

RU:
На данный момент Staburadze является предприятием группы Orkla Confectionery & Snacks Latvija и ведущим производителем качественных кондитерских изделий и свежих пищевых продуктов в Латвии. Оно выпускает продукты узнаваемых и популярных брендов Pedro и Staburadze. В ассортимент предлагаемой продукции входят торты, большие и маленькие пирожные, хворост, кексы, пироги, бутерброды, салаты, пиццы и готовые блюда. Все это делается на двух производствах — на кондитерской фабрике, расположенной на ул. Таллинас, 72/74, и на произодстве свежих продуктов — ул. Маскавас, 6.

Предприятие сертифицировано в соответствии со стандартами качества ISO 9001: 2008 и ISO 22000:2005.

Staburadze сегодня

Staburadze — это латвийская легенда с глубокими и древними корнями. Легенда о божестве, жившем на крутой скале на берегу Даугавы, звучит в нашем национальном эпосе "Лачплесис". Название предприятия Staburadze оживляет старинные латвийские традиции, напоминает историю о Любви, опыте и мастерстве.

Историю Staburadze можно проследить вплоть до 1910 года, когда Вильгельм Кюзе, впоследствии известный как король сладостей, снял помещение на ул. Авоту, 16, и открыл там кондитерскую. В 1912 году он уже устроил небольшую конфетную мастерскую, а год спустя приобрел первые машины для производства шоколада и стал выпускать шоколад.

EN:
Today Staburadze is a member of the Orkla Confectionery & Snacks Latvija group and the leading manufacturer of quality pastries and fresh food in Latvia. It produces products under popular and well-known brands – Pedro and Staburadze. The wide range of products includes cakes, pastries, cupcakes, twig cookies, plum-cakes, pies, sandwiches, salads, pizzas, and ready-to-eat dishes. The assortment is produced in two production units: the pastry unit at 72/74 Tallinas Street, and the fresh food unit at 6 Maskavas Street.

The Company has been certified according to ISO 9001: 2008 and ISO 22000:2005 quality standards.

Staburadze today

Staburadze is a Latvian legend with deep and ancient roots. Our national epic "Bearslayer" ("Lāčplēsis") reveals a tale of a deity that lived in a steep cliff on the shores of Daugava. Our company name, "Staburadze", also embodies ancient Latvian traditions and a story of Love, experience, and workmanship.

You may trace the history of Staburadzes back to 1910, when Vilhelms Ķuze, later known as the king of sweets, rented premises at 16 Avotu Street and opened a confectionery there.
In 1912 he had already established a small confectionery but a year later he purchased the first chocolate machinery and began the production of chocolate.

LV:
Šobrīd Staburadzes ir Orkla Confectionery & Snacks Latvija grupas uzņēmums un ir vadošais kvalitatīvu konditorejas un svaigās pārtikas produktu ražotājs Latvijā. Tajā tiek ražoti produkti ar atpazīstamiem un iecienītiem zīmoliem Pedro un Staburadze. Piedāvāto produktu klāstā ietilpst tortes, kūkas, kūciņas, žagariņi, kēksi, pīrāgi, sviestmaizes, salāti, picas un gatavās maltītes. Tas viss tiek gatavots divās ražotnēs – konditorejas ražotnē, kas atrodas Tallinas ielā 72/74 un svaigās pārtikas ražotnē – Maskavas ielā 6.

Uzņēmums sertificēts pēc ISO 9001: 2008 un ISO 22000:2005 kvalitātes standartiem.

Staburadze šodien

Staburadze ir Latvijas leģenda ar dziļām un senām saknēm. Teiksma par dievību, kas dzīvojusi stāvā klintī Daugavas krastā, izskan mūsu nacionālajā eposā Lāčplēsis. Arī uzņēmuma nosaukums Staburadze iedzīvina senas Latvijas tradīcijas, stāstu par Mīlestību, pieredzi un meistarību.

Staburadzes vēsturi var izsekot līdz pat 1910. gadam, kad Vilhelms Ķuze, vēlāk pazīstams kā saldumu karalis, noīrē telpas Avotu ielā 16 un atver tur konditoreju.
1912. gadā viņš jau ir ierīkojis nelielu konfekšu darbnīcu, bet gadu vēlāk jau iegādājas pirmās šokolādes mašīnas un sāk ražot šokolādi.

EN:
Company

Today Staburadze is a member of the Orkla Confectionery & Snacks Latvija group and the leading manufacturer of quality pastries and fresh food in Latvia. It produces products under popular and well-known brands – Pedro and Staburadze. The wide range of products includes cakes, pastries, cupcakes, twig cookies, plum-cakes, pies, sandwiches, salads, pizzas, and ready-to-eat dishes. The assortment is produced in two production units: the pastry unit at 72/74 Tallinas Street, and the fresh food unit at 6 Maskavas Street.

The Company has been certified according to ISO 9001: 2008 and ISO 22000:2005 quality standards.

Staburadze today

Staburadze is a Latvian legend with deep and ancient roots. Our national epic "Bearslayer" ("Lāčplēsis") reveals a tale of a deity that lived in a steep cliff on the shores of Daugava. Our company name, "Staburadze", also embodies ancient Latvian traditions and a story of Love, experience, and workmanship.

You may trace the history of Staburadzes back to 1910, when Vilhelms Ķuze, later known as the king of sweets, rented premises at 16 Avotu Street and opened a confectionery there.
In 1912 he had already established a small confectionery but a year later he purchased the first chocolate machinery and began the production of chocolate.

Allrestaurants - STABURADZE - Riga, لاتفيا Allrestaurants - STABURADZE - Riga, لاتفيا Allrestaurants - STABURADZE - Riga, لاتفيا Allrestaurants - STABURADZE - Riga, لاتفيا Allrestaurants - STABURADZE - Riga, لاتفيا

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X